MusicPower

Radio NL

Current track

Title

Artist

Current show

The Night Shift

00:00 06:00

Current show

The Night Shift

00:00 06:00

Background

Disclaimer


Disclaimer

1. De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Music Power Radio. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Music Power Radio behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

2. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Music Power Radio is verboden.

3. (Framed) deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Music Power Radio is niet toegestaan.

4. Music Power Radio besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Music Power Radio sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Music Power Radio is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

6. Alle persoonsgegevens die via deze internet website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld en uitsluitend geregistreerd voor het opgegeven doel waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, van Music Power Radio waaraan de bezoeker van deze website heeft deelgenomen. De opslag en doorgifte van gegevens via internet is beveiligd door middel van de daarvoor geëigende en gebruikelijke technieken.

7. Music Power Radio gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan haar website, om het gebruiksgemak van de website te bevorderen en om haar website en diensten te verbeteren. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het accepteren van cookies kan via de internetbrowser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van (delen van) deze website beperken.

8. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn te goeder trouw geselecteerd. Music Power Radio heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

9. Alle rechten worden voorbehouden.

10. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

___________________________________________________________________________________________

1. The rights to the contents of this website including the intellectual property rights vested in Music Power Radio. Among the contents of this website is to include: texts, layout, images, logos, (picture) brands, audio and / or video clips, photos, articles and / or other information. Use and / or visiting this website implies acceptance of the terms of this disclaimer. Music Power Radio reserves the right to change this disclaimer. At any time

2. Making copies (with the exception of private copying for personal non-commercial use by individuals), modifications, revisions and changes of the whole or part of the website in any form or by any means whatsoever without the prior written consent of Music Power Radio is prohibited.

3. (Framed) deep linking and / or link to one or more parts of this website without the prior written consent of Music Power Radio is not allowed.

4. Music Power Radio pays the utmost attention to as current, accessible, correct and complete as possible and keep the content of this website. The content of this Internet site are not legally binding. The information on this website is provided without any (implicit) guarantee regarding the suitability and / or fitness for a particular purpose.

5. Music Power Radio excludes all liability for direct or indirect damage of any nature whatsoever arising from or in any way connected with the use or contents of this website or with the temporary or permanent inability to consult this website. Music Power Radio is also not responsible or liable for failures in third party networks through which access to the site is obtained.

6. All personal data collected via this website is strictly confidential and handled in accordance with applicable privacy legislation and registered only for the stated purpose for which they are collected. Personal data will not be passed, with the exception of the parties involved in a promotion or contest of Music Power Radio which the visitor of this site participated to third parties. The storage and transmission of data over the Internet is protected through the appropriate and usual techniques.

7. Music Power Radio uses cookies to analyze information about visits to its website, to promote ease of use of the website and to improve its website. Services and The cookies do not contain personal data. Accepting cookies can be disabled via the web browser. Turning off cookies may restrict the use of (parts of) this website.

8. This website may contain links to websites or web pages of third parties. These are included as information only and selected in good faith only. Music Power Radio has no control over the content or other characteristics of these websites and pages by third parties and is in no way liable or responsible for their content.

9. All rights are reserved.

10. This disclaimer is governed by Dutch law.